Uppföljning

En konsekvent uppföljning av kommunikationsaktiviteter leder till att möjligheterna att förutspå kunders kommande beteende och reaktion på kommunikation, ökar dramatiskt och därmed också möjligheten att påverka relevansen i kommunikationen.

Man bör skapa en rutin för en konsekvent uppföljning av resultatet av den kommunikation som görs. Genom att analysera resultatet av en viss kundkontakt och samla denna information kan över tid kan kunder med liknande beteende identifieras och kommunikationen kan ske på ett enhetligt sätt till dessa kunder. På så sätt läggs grunden för en lärande process där ny information ständigt förs till, analyseras och återkopplas till nya aktiviteter.

Det är mycket viktigt att logga alla aktiviteter som sker mot olika kunder i sin databas (t ex med en kampanjkod) för att tillföra detta till kundernas transaktionshistorik. Detta för att kunna följa vad en viss kund har mottagit för kommunikation historiskt och få en helhetsbild av företagets kontakter med denna kund. Det skapar också möjlighet att kunna göra en övergripande uppföljning Online Pokies och i efterhand lära sig vad som lett till olika kunders agerande, t ex köpbeteende.

Självklart är det också viktigt i alla kundmöten, t ex vid samtal hos kundservice, att ha information om de aktiviteter som kunden tagit del av för att kunna ge bästa möjliga service.

Ett konkret sätt att skapa en uppföljning är att välja ut olika kundsegment och testa ett visst erbjudande mot dessa. Då kan man i en enkel uppföljning se vilket segment som visade störst intresse för aktiviteten.

På en annan ledd kan man välja ut ett antal sinsemellan lika kundgrupper och testa olika kommunikation mot dessa (t ex olika säljerbjudande eller utformning) för att kunna avläsa skillnader i utfallet mellan grupperna.

Denna form av uppföljning kräver inte några speciella analysverktyg.

Om man vill gå vidare och för in statistisk analys för sin uppföljning krävs dels särskilda verktyg och kunskap, dels att man följer en plan när det gäller införandet av denna metodik.