Regressionsanalys

Regressionsanalys är en metod för statistisk analys. I Wikipedia står det så här om enkel linjär regression:

”Vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen är då

y=a+bx, \,

där y (vertikal) är den beroende Buy Cialis (den som påverkas) variabeln och x (horisontell) är den oberoende (den som påverkar). Interceptet med y-axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med observerade data blir så litet som möjligt. Felet kan beräknas med exempelvis minstakvadratmetoden eller maximum likelihood.”