Målgruppen

Det är det område man först bör börja testa på ett metodiskt sätt. Genom analyser av befintliga kunder kan enskilda aktiviteter optimeras och riktas till de mottagare som har störst benägenhet att acceptera ett erbjudande.

Ett enkelt sätt att ringa in kundgrupper är att definiera olika homogena kundsegment och testa en viss kommunikation mot dessa olika grupper. I en uppföljning kan sedan resultatet i de olika kundsegmenten jämföras mot varandra.

Den variabel som genomgående brukar visa sig starkast i uppföljande analyser är individernas beteende (t ex konsumtion, mottaglighet för erbjudanden mm). Därför är det lämpligt att ha som hypotes att skapa kundsegment utifrån kundernas beteende inför en kommunikationstest. Självklart kan även demografiska variabler (t ex boendeform, ålder, geografi) vara viktiga för segmenteringen.